PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
„Zahrada Bez Starostí“

1.         Preambule

Tento provozní a návštěvní řád (dále jen “řád”) upravuje podmínky užívání sdílené zahrady „Zahrada Bez Starostí“ v Rajhradě u Brna (dále jen “zahrada”) a je platný pro všechny členy i návštěvníky zahrady. 

2.         Provozovatel

Provozovatelem zahrady je Inovacentrum Brno, z.s., se sídlem  Mlýnská 326/13, Brno, PSČ 602 00. Řešit organizační nebo provozní záležitosti a komunikovat s provozovatelem mohou členové telefonicky na čísle +420 776 835 116, emailem na adresu info@zahradabezstarosti.eu nebo korespondenčně na adrese Inovacentrum Brno, z.s., Mlýnská 326/13, Brno, PSČ 602 00

3.         Základní pojmy

Člen – členem je osoba, která zaslala registraci, zaplatila investiční a provozní příspěvek a je jako člen vedena. 

Nejbližší rodina člena – nejbližší rodinou člena se v tomto řádu rozumí manžel, manželka, partner, partnerka a děti člena. 

Návštěvník – návštěvníkem je osoba odlišná od člena, která s jeho doprovodem navštíví zahradu. 

Investiční příspěvek – investičním příspěvkem je jednorázový příspěvek hrazený na počátku členství. Slouží na úhradu nákladů spojených s přijetím člena a je nevratný.

Provozní příspěvek – provozním příspěvkem, který je hrazen členem na každou jednotlivou sezonu. 

Záhon – záhonem se rozumí záhon o rozměrech 2m x 5m v prostorách zahrady, vyhrazený konkrétnímu členovi dle typu členství. 

Společné vybavení zahrady – je veškeré vybavení zahrady připravené provozovatelem ke společnému užívání všemi členy a návštěvníky zahrady k práci na zahradě nebo rekreaci. 

Sezóna – je obdobím, během kterého provozovatel zabezpečuje fungování zahrady. Mimo období sezóny provozovatel zahrady neposkytuje členům žádné služby. Příkladem: V zahradě není WC, není k dispozici nářadí, závlahový systém je demontován.

4.        Pravidla zahrady

4.1.Zahrada je neveřejná, přístup do ní mají jen členové a návštěvníci, kteří s nimi příjdou.

4.2.Zahrada je přístupná členům a návštěvníkům 24 hodin denně. Na zahradě platí pravidla nočního klidu od  22:00 hodin večer až do 6:00 hodin ráno.

4.3.Pro návštěvníky, kteří nejsou nejbližší rodinou člena, je zahrada přístupná pouze v doprovodu člena.

5.        Členství

5.1.Členství se nabývá registrací, zaplacením členského příspěvku a potvrzením o členství v podobě členského průkazu. Člen musí také souhlasit s tímto řádem, což stvrdí svým podpisem. 

5.2.Člen, který ukončí své členství na vlastní žádost do 2 měsíců od začátku členství nebo od prodloužení členství má nárok na vrácení poměrné části příspěvku.

5.3.Členství trvá ode dne uhrazení provozního příspěvku členem, po dobu 1 rok.

5.4.Platba provozního příspěvku k prodloužení členství musí být uhrazena nejpozději 14 dní před koncem stávajícího členství člena.

5.5.K jednomu členství se váže jeden záhon.  

5.6.U členství na půl sezóny, které členovi začne po 24. červenci příslušného kalendářního roku, je provozní příspěvek hrazen ve výši 50% celkového provozního příspěvku na danou sezonu. Investiční příspěvek zůstává v plné výši.

5.7.Členství končí na žádost člena, neuhrazením příspěvku na další sezonu v termínu dle bodu 5.4. nebo vyloučením. 

5.8.Člen může být vyloučen za hrubé porušení pravidel členství, nebo za opakované porušování pravidel. Porušení, kterého se dopustí návštěvník, který přišel společně s členem je bráno jakoby se porušení dopustil člen samotný. 

5.9.Hrubým porušením se rozumí zejména, nikoliv však výhradně:

 • sklízení a sbíráni ovoce a zeleniny z cizích záhonů,
 • poškozovaní rostliny v cizím záhonu,
 • vstup na okolní soukromé pozemky,
 • sklízení, sběr plodů a ničení či užívání rostlin a vybavení na okolních soukromích pozemcích,
 • znečisťování zahrady nebo ničení jejího společného vybavení a zeleně (stromy, keře, trávníky…),
 • přesazováni nebo ničení plodin do záhonu předvysazených provozovatelem zahrady.
 • Užívání prostor zahrady k účelu parkování motorových vozidel.

5.10.Člen odpovídá provozovateli za škodu způsobenou na společném vybavení zahrady. Náhrada a vymáhání škody se řídí obecným právním předpisem. 

6.        Členský průkaz

6.1.Členský průkaz vydává předseda spolku. 

6.2.Člen je povinen mít při návštěvě zahrady průkaz u sebe. 

6.3.Člen je povinen v prostorách zahrady, na vyzvání provozovatele nebo jiného člena, prokázat se členským průkazem. 

7.        Práva a povinnosti členů a návštěvníků

7.1.Člen zahrady se stará o svůj záhon i o společné vybavení zahrady s péčí řádného hospodáře. Na počátku členství člen dostává do záhonu konkrétní počet keřů. Provozovatel na tuto výsadbu keřů dává záruku 5 měsíců. Provozovatel nahradí keře, které uhynuly v záruční lhůťe novými. Po uplynutí záruční lhůty již za zdravotní stav keřů ve svém záhonu plně odpovídá člen a je povinen provozovateli hlásit úhyn keřů. Člen je povinen provozovateli uhradit 150 Kč za každý uhynulý keř v záhonu a to do 5 měsíců od zjištění úhynu. Uhynulé keře nemusí být provozovatelem znovu vysazené v té samé sezóně, ve které úhyn nastal. Provozovatel přijaté prostředky využije na nákup a výsadbu nových keřů.

7.2.Členům není dovolen příjezd autem po polní cestě přímo k zahradě. Není dovolené parkování auta v prostorách zahrady. Výjimkou je příjezd a zaparkování auta na dobu nezbytnou pro naložení a vyložení nákladu, nejdéle však 15 minut.

7.3.Každý člen i návštěvník odpovídá za své osobní věci donesené do prostor zahrady. Provozovatel zahrady neodpovídá za ztrátu čí odcizení těchto věcí.

7.4.Provozovatel nenese odpovědnost za zdraví a bezpečnost osob v prostorách zahrady. 

7.5.Za děti odpovídají zákonní zástupci. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv újmu dítěte v areálu zahrady. 

7.6.Člen zahrady je povinen nahlásit provozovateli nefunkčnost, anebo poškození vybavení či rostlin v zahradě.

7.7. Člen může zažádat o změnu typu členství na začátku nové sezóny, anebo před prodloužením svého členství. Se změnou typu členství a se změnou záhonu je spojeno opětovné zaplacení investičního příspěvku.

7.8.Členové i návštěvníci jsou povinní udržovat na zahradě pořádek. Odpadky, které vzniknou jejich přičiněním v době pobytu na zahradě jsou povinni si vzít sebou při odchodu ze zahrady. Odhazování odpadků v areálu zahrady, v zahradním WC, nebo v okolí zahrady, je považováno za hrubé porušení pravidel členství. 

7.9.Člen ani návštěvníci dále nesmí: 

 • vjíždět na zahradu motorovými ani jiným vozidly,
 • vstupovat se psy a jinými zvířaty do oplocené části zahrady,
 • pronajímat záhony, nebo prostor zahrady třetím osobám,
 • vstup návštěvníka za nepřítomnosti člena zahrady,
 • rozdělávat oheň a manipulovat s otevřeným ohněm mimo prostor ohniště,
 • jezdit na kole, stanovat, nocovat,
 • užívat společné vybavení zahrady v případě, že je zřetelně vidět jeho poškození, nebo je-li na zařízení závada.
 • používat jako WC jiné místo než zahradní WC,
 • do zahradního WC vlévat tekutiny či vhazovat věci v rozporu s obvyklým účelem užívání WC ,
 • vhazovat odpadky do nádoby určených pro použité papírové utěrky,
 • neobvyklým způsobem vyplýtvat v zahradním WC vodu k umývání rukou.

8.        Práva a povinnosti provozovatele

8.1.Provozovatel je povinen, pokud je to organizačně a technicky možné, provozovat zahradu 24 hodin denně.

8.2.Provozovatel je povinen zajistit v souvislosti s provozem zahrady sečení trávníků a údržbu vybavení zahrady. Zajistit WC s mytím rukou a pravidelný servis doplňování a odvozu obsahu WC.

8.3.Provozovatel je povinen zajistit pravidelnou závlahu keřů v záhonech. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé nefunkčností závlahy z důvodů na straně vyšší moci nebo z důvodů, které nemohl ovlivnit (např. zákonná povinnost provozovatele).

8.4.Provozovatel neodpovídá za poškození rostlin zvěří, vandalizmem nebo za krádež rostlin.

9.        Souhlas se zpracováním osobních údajů

Člen souhlasí se zpracováním svých osobních údajů provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z členství v zahradě, a to nejméně v rozsahu jméno a příjmení, adresa, email, telefonní číslo a fotografie. 

V Brně dne 20. dubna 2019